Algemene voorwaarden

Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus of opleiding bij DWM Trainingen, vragen wij u in het inschrijfformulier akkoord te gaan met onderstaande algemene voorwaarden. Wij hanteren de NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten en NRTO Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf.

Annulering

Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een aangetekend schrijven. Tot vier weken voor aanvang van de cursus of opleiding is annulering kosteloos. Daarna wordt het cursusgeld in rekening gebracht. Bij verhindering is het toegestaan een vervanger te sturen. Bij het niet of deels niet verschijnen van de deelnemer worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Te allen tijden geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf aanmelding.

Bij onvoldoende deelname behoudt DWM Trainingen zich het recht voor een cursus te annuleren. Bij overmacht, zoals ziekte van de docent, behoudt DWM Trainingen zich het recht voor een cursus tot op de cursusdag te annuleren, danwel in overleg te verplaatsen. Bij annulering door DWM Trainingen wordt het gehele cursusbedrag binnen veertien dagen teruggestort, of bestaat er de mogelijkheid tot herplaatsing in een andere cursus of opleiding.

Betaling

Na inschrijving is het gehele bedrag voor de cursus of opleiding aan DWM Trainingen verschuldigd. Dit ongeacht of de cursus of opleiding volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. Eventuele kosten, verbonden aan het verplichten tot betaling, zijn in het voorkomende geval voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Betaling van de cursus, opleiding of leergang dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden en in elk geval vóór aanvang van de eerste cursus.
Tenzij anders vermeld in de bij de cursus of opleiding behorende informatie, is de prijs van de cursus of opleiding inclusief het bijbehorende materiaal en het gebruik van de apparatuur en middelen.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, zal door DWM Trainingen vertrouwelijk worden behandeld.

Wijzigingen in aanbod

DWM Trainingen behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof. DWM Trainingen is daarnaast gerechtigd in voorkomende gevallen wijzigingen aan te brengen in het rooster, waarbij in acht wordt genomen dat de student dit minimaal een week vooraf wordt medegedeeld, en het gehele aantal dagen van de cursus of opleiding niet verminderd.

Klachtenprocedure

Klik hier voor de klachtenprocedure.